Üdvözöljük a KARASNA motorszalon és szakszerviz webshop oldalán! Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az alábbi általános szerződési feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!

Általános SZERZŐDÉSI Feltételek 

 I. Preambulum

 1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HATABI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: HATABI Kft.; székhely: 1132 Budapest, Váci út 40.; cégjegyzékszám: 01-09-677690; bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság; adószám: 11807179-2-41; központi e-mail cím: info@karasna.hu; telefonszám: +361 789 3716), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a továbbiakban a Szolgáltató és a Vásárló együttesen: Felek).
 1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a karasna.webshop.hu weboldalon található webáruházon (a továbbiakban: Weboldal, illetve Webáruház) keresztül történik.

 II. Jogszabályi háttér, irányadó szabályok

 1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre:
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fogyasztói Szerződésekről szóló Kormányrendelet);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.);
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Jótállási Rendelet);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.), valamint
 • a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok

rendelkezései megfelelően irányadók.

 1. A fogyasztónak nem minősülő vásárlók vásárlására az ÁSZF rendelkezései azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy a fogyasztónak nem minősülő vásárlókra nem vonatkoznak a jelen ÁSZF azon rendelkezései, amelyek a jogszabályok szerint kifejezetten a fogyasztókra vonatkoznak (pl. jogorvoslat, elállási jog, elsődlegesen a jelen ÁSZF 6.1 pontjában szabályozva). Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 1. A Vásárló a regisztrációval, illetve a megrendelés rögzítésével elfogadja a jelen ÁSZF előírásait. A Szolgáltató az ÁSZF jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a Vásárlókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. A Szolgáltató saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja az ÁSZF rendelkezéseit, a változtatásokat pedig valamennyi Vásárló köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. A Szolgáltató szolgáltatásának igénybevétele az ÁSZF módosításának elfogadását is jelenti.

III. Általános információk

 1. A Webáruház üzemeltetője a Szolgáltató.
 1. A Webáruházban a vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel történik, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.
 1. A Webáruházban értékesített valamennyi termék esetében a Szolgáltató minősül eladónak.
 1. A Webáruházban mindenki vásárolhat, aki elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el a jelen ÁSZF előírásait.
 1. A Vásárló személyesen, a vevőszolgálaton is megvásárolhatja a Szolgáltató termékeit, az ilyen módon megkötött szerződés azonban nem minősül távollevők közötti szerződésnek és jelen ÁSZF sem vonatkozik rá. A Szolgáltató telefonon nem fogad el megrendeléseket. A megrendeléssel létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kinyomtatásra, iktatásra nem kerül.

IV. Regisztráció

 1. A Webáruházban a megrendelés regisztrációt követően és regisztráció nélkül is leadható.
 1. A Webáruházban történő regisztráció ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.
 1. A Vásárló a regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak a tárolására, valamint a Szolgáltató adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerinti megfelelő kezelésére.
 1. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Vásárló által a regisztráció során tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, egyéb következményekért. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az a Szolgáltatónak nem felróható okból harmadik személyek részére hozzáférhetővé válik.

 V. Termékinformáció és vételár

 1. A Vásárló a Webáruházban megvásárolható áruk, termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit az adott termék információs oldaláról tudhatja meg. A weboldalon található termékleírások csak tájékoztató jellegűek, az adott termékekre vonatkozóan nem minden esetben tartalmaznak teljes körű információt. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. A hivatalos és részletesebb termékleírásokért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára vagy kérjen a termék gyártójától részletesebb információkat! A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a gyártó, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
 1. A Webáruházban szereplő termékfotók esetenként illusztrációk, a termékek a valóságban eltérhetnek a fotón ábrázoltaktól. Kérjük, hogy körültekintően járjanak el!
 1. Az áruk használatára vonatkozó utasításokat, továbbá az áru részletes tulajdonságait a megvásárolt áruhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza. A Szolgáltató az általa forgalmazott termékekhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatol. Amennyiben a Vásárló véletlenül mégsem kapja meg a használati útmutatót a termékkel együtt, akkor ezt a Vásárló haladéktalanul, még a termék használata előtt köteles jelezni a Szolgáltató felé, aki azt mielőbb pótolja.
 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot egyes termékek forgalmazásának beszüntetésére, illetve a termékek anyagának vagy alkatrészeinek megváltoztatására.
 1. A vételár mindig az adott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza a forgalmi adót is. A feltüntetett árak forintban értendők. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján a Szolgáltató ajánlati kötöttsége nem áll be. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás, a beszerelés és a beüzemelés költségét, ugyanakkor magában foglalja a csomagolás költségeit.
 1. A Webáruházban szereplő árak visszavonásig érvényesek és tájékoztató jellegűek. A Webáruházban szereplő árakkal kapcsolatban a Szolgáltató fenntartja magának a jogot bármely számítási, szerkesztési, illetve nyilvánvaló tévedés miatti változtatásra vagy egyéb módosításra. A Szolgáltatónak jogában áll az árait módosítani, különös tekintettel az ÁFA mértékének változása, árfolyam- vagy bármely jogszabályváltozás esetén, amely hatáskörén kívül esik. A Szolgáltató az árak megváltoztatásának jogát fenntartja.
 1. Amennyiben a termék mellett hibás ár kerül feltüntetésre a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni. Az ár akkor tekintendő hibásnak, ha nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltér. Ilyen az esetben a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Vásárlót a tévedésről és a termék helyes áráról. A helyes ár ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

VI. Megrendelés

 1. A Vásárló a Webáruházban megrendelést a megvásárolni kívánt termék(ek) virtuális kosarában történő elhelyezését, majd a „Rendelés elküldése” gombra kattintást követően tud leadni. A megrendelni kívánt áru(k)nak a Vásárló egyéni, virtuális kosarában történő elhelyezése – elküldés nélkül – nem minősül szerződéses ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak vagy megrendelésnek.
 1. A Webáruházban leadott megrendeléssel a Vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a jelen ÁSZF előírásait, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.
 1. A Webáruházban történő megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Vásárló a megrendelő oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.
 1. A téves, vagy nem valós adatokat tartalmazó megrendelés esetén a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezekből eredő téves teljesítésért. A téves teljesítésből eredő kár megtérítését ebben az esetben a Szolgáltató követelheti a Vásárlótól.
 1. Az áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a Vásárló a megrendelését a Webáruházon keresztül eljuttatja a Szolgáltatóhoz.
 1. A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül – a határidőbe az ünnepnapok és munkaszüneti napok nem számítanak bele – e-mail útján visszaigazolja a megrendelést és tájékoztatja a Vásárlót a termék szállításának várható időpontjáról. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló automatikusan mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Szolgáltató által küldött rendszerüzeneteket, értesítéseket spam mappába érkezése esetén is kézbesítettnek tekintik a Felek.
 1. A megrendelés bármilyen módosítására irányuló igény esetén a Vásárló a Szolgáltató vevőszolgálatához fordulhat, a Szolgáltató web-rendelésekre fenntartott e-mail címén: info@karasna.hu.
 1. A Szolgáltató e-mailben értesíti a Vásárlót arról, hogy a visszaigazoltan megrendelt termékek átvehetők, illetve a termékeket futárszolgálatnak (ideértve a FoxPost Zrt. futárját is) átadta.
 1. Nem minősül a megrendelés megerősítésének a Szolgáltató olyan tartalmú egyedi visszajelzése, amelyben a Vásárlót pl. ideiglenes készlethiányról vagy az ár hibás feltüntetéséről értesíti. A kiválasztott termék készlethiánya esetén a Szolgáltató értesíti a Vásárlót a szállítás várható időszakáról, amelyet a Vásárló visszaigazolással 2 (kettő) munkanapon belül vagy elutasít (eláll a vételi szándékától) vagy elfogad (megerősíti vételi szándékát). A Vásárló részéről a visszaigazolás elmulasztása a vételi szándéka megerősítésének minősül.

VII. A szerződés létrejötte

 1. A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató a Vásárló megrendelését a jelen ÁSZF szerint megerősítette. Amíg a Szolgáltató a Vásárló részére a megrendelés visszaigazolását nem küldte meg, elfogadó nyilatkozat hiányában a Felek között a szerződés még nem tekinthető létrejöttnek.
 1. A megkötött szerződés írásban, kizárólag magyar nyelven megkötött szerződésnek minősül.
 1. A megkötött szerződés az elállási határidő elteltét követően, elállás hiányában a Szolgáltató rendszeréből automatikusan törlésre kerül. A szerződést a Szolgáltató nem iktatja. A Szolgáltató szerződést kizárólag magyar nyelven köt.

VIII. A megrendelt termékek átvétele

 1. A Vásárló többféle átvételi mód közül választhat a termékek megrendelésekkor: személyes átvétel, FoxPost csomagponton (csomagterminálból) történő átvétel, illetve futárszolgálat általi kézbesítés útján. A Vásárló a megrendelt termékeket a megrendelésekkor megjelölt módon veheti át.
 1. A személyes átvétel a Szolgáltató vevőszolgálatán történik. Az átvétel lehetséges időpontjáról e-mailben tájékoztatja a Szolgáltató a Vásárlót.
 1. Futárszolgálaton keresztül történő kézbesítésre csak Magyarország területén belül van lehetőség. A kiszállítást az iLogistic Logisztikai és Szolgáltató Kft. munkatársai végzik. A megrendelt terméket az iLogistic Logisztikai és Szolgáltató Kft. munkatársai munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között – előre egyeztetett vagy a Vásárló által megjelölt időpontban – szállítják ki. A Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a kiszállítást végző futárszolgálat személyét bármikor, saját hatáskörében módosítsa.
 1. A szállítás pontos időpontjáról való telefonos értesítési igényt előre kell jelezni a Szolgáltató munkatársainak, ellenkező esetben a futár nem köteles értesíteni a pontos érkezésről a Vásárlót. Abban az esetben, ha a Vásárló nem ad meg minden olyan adatot, ami a szállítás pontos teljesítéséhez szükséges, és a futár a megadott címen a címzettet nem találja az előre egyeztetett időpontban, a kiszállítás elmaradásáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
 1. A szállítási határidő 3-5 munkanap. Előre utalás esetén a határidő a vételárnak a Szolgáltató számlájára történő beérkezését követő munkanapon kezdődik. Amennyiben a várható szállítási időpont meghaladja az 5 (öt) munkanapot, akkor a Szolgáltató a termék megrendelésének beérkezése után telefonon vagy e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a késedelemről és annak várható mértékéről. Amennyiben a rendelés munkaszüneti napon vagy ünnepnapon történik, annak feldolgozása a következő munkanapon kezdődik meg. Amennyiben a szállítási nap munkaszüneti vagy ünnepnapra esik, a szállítás teljesítése a következő munkanapon lesz esedékes. December 20. és január 1. közötti napokon a kiszállítás szünetel, ezért az ebben az időszakban leadott rendeléseket a következő év januárjának első munkanapján kezdik feldolgozni a Szolgáltató munkatársai. Ha a későbbi szállítási határidő nem felel meg a Vásárlónak, akkor a megrendelését módosíthatja vagy visszavonhatja.
 1. A kiszállítás aktuális díjai a Weboldalon találhatók meg. Amennyiben a megrendelés kiszállítását csak több részletben tudja a Szolgáltató teljesíteni, az ebből eredő többletköltséget a Szolgáltató átvállalja.
 1. Ha a Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a szállítási költségek szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vásárló a további rendelések leadásakor jelzi, hogy van folyamatban lévő korábbi rendelése, a Szolgáltató visszajelzése alapján lehetőség van arra, hogy a Szolgáltató összevonja a megrendeléseket, azonban a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát, szállítási díját nem érinti.
 1. A Vásárló a futártól történő átvételkor ellenőrizni köteles a csomag sértetlenségét. Tájékoztatjuk, hogy a termékeket a szolgáltató csomagolva – a számlával együtt – kézbesítteti. Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni és a termékeken észlelt esetleges sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét! Ilyen esetben ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
 1. A kézbesítés a vételár megfizetése (ha van, akkor az utánvét kifizetése) és az átvételi elismervény aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem jogosult a termékekre, nem ellenőrizheti a csomag tartalmát. A kiszállított termék csomagolásának látható sérülése esetén a Vásárló kérheti a futárt a csomag kibontására és tartalmának tételes átadására. A Vásárló nem köteles a hiányos vagy sérült tartalmú küldeményt átvenni.
 1. A Vásárló a csomag sértetlensége esetén nem kérheti a futártól a csomag bontását és tartalmának tételes átadását.
 1. FoxPost csomagpontra történő szállítás esetén a Termék csomagpontra szállításáról vagy csomagterminálban történő elhelyezéséről a Vásárló a FoxPost Zrt.-től automatikus rendszerüzenet útján kerül értesítésre, mobiltelefonszámra történő sms küldése útján. A Vásárló az értesítésben megkapja a rekesz kinyitásához szükséges kódot. Kérjük, hogy a csomagot a csomagterminálból vagy csomagponton történő átvételkor nyomban szíveskedjék megvizsgálni, és a termékeken észlelt esetleges sérülés esetén azt a Szolgáltató felé haladéktalanul jelezni!
 1. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a szállítási határidőkre vonatkozóan, de minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt termékek a lehető legrövidebb időn belül eljussanak a Vásárlóhoz.

IX. A termékek vételárának megfizetése

 1. A „Rendelés elküldése” gombra történő kattintással a Vásárló a szerződéskötési ajánlatához kötve van, továbbá – a megrendelés Szolgáltató általi megerősítését követően – fizetési kötelezettsége keletkezik.
 1. A fizetési módot a Vásárló a megrendelés leadása során választhatja ki.
 1. A Vásárló az általa választott átvétel módjától függően, az alábbi fizetési lehetőségek közül választhat.
 1. Ha a megrendeléskor a Vásárló a „személyes átvétel” opciót választotta, akkor az alábbi fizetési módok közül választhat:
 1. készpénzben az áru átadásakor;
 2. előre utalással (Az átutaláskor a Vásárló köteles a rendelési azonosítót minden esetben beírni a megjegyzés rovatba! A Vásárló a megrendelt termékeket az átutalt összegnek a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése után veheti át.).

 1. Ha a megrendeléskor a Vásárló a „futárszolgálat” opciót választotta, akkor az alábbi fizetési módok közül választhat:
 1. utánvétfizetéssel a futárnak;
 2. előre utalással (Az átutaláskor az Ügyfél köteles a rendelési azonosítót minden esetben beírni a megjegyzés rovatba! A Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításáról az átutalt összegnek a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése után gondoskodik.)

 

 1. Ha a megrendeléskor az Ügyfél a „FoxPost” opciót választotta, akkor az alábbi fizetési módok közül választhat:
 1. utánvétfizetéssel a csomagponton vagy csomagterminálon
 2. előre utalással (Az átutaláskor az Ügyfél köteles a rendelési azonosítót minden esetben beírni a megjegyzés rovatba! A Szolgáltató a megrendelt termékek csomagpontra vagy csomagterminálba szállításáról az átutalt összegnek a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése után gondoskodik.)
 1. A megrendelt termék vételárának, valamint a kiszállítás és az esetleges utánvét díjának teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdona marad.

X. A vásárló elálláshoz való joga

 1. A Vásárló – a Fogyasztói Szerződésekről szóló Kormányrendelet és a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelv alapján – a termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szolgáltatóval kötött szerződéstől.
 1. A Vásárló a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvétele napjától; ha pedig a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kezdődik az elállási határidő.
 1. A Vásárló az elállási jogot a Webáruházban megjelölt elérhetőségeken gyakorolhatja, elektronikus vagy postai úton, az elállási nyilatkozatminta használatával. Amennyiben a Vásárló az elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató részére. Határidőben érvényesítettnek kell tekintetni az elállási jog gyakorlását, ha a Vásárló az elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt a Szolgáltató részére igazoltan elküldi.
 1. A termék átvételének napját a Vásárló a termékhez mellékelt számlán szereplő dátummal vagy a futárszolgálat által kiállított, a termék átvételének időpontját tartalmazó igazolással bizonyíthatja.
 1. A Vásárló – elállás esetén – köteles a Szolgáltató számára a vásárolt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül akkor, ha a Vásárló a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. A Vásárló a terméket postai küldeményként, vagy utánvétes csomagként nem küldheti vissza. Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
 1. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését, a használatból eredő értékcsökkenést. Javasoljuk, hogy az átvételt követően haladéktalanul bizonyosodjon meg a termék kipróbálásával, megvizsgálásával a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról!
 1. A vásárlástól való elállás esetén a Szolgáltató a kifizetett teljes vételárat (teljes megrendeléstől való elállás esetén beleértve a termék kiszállításának alapköltségét) a bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással téríti meg legkésőbb az elállást (elállási nyilatkozat kézhezvételét) követő 14 (tizennégy) napon belül. Elállás esetén a Szolgáltató jogosult a vételárat visszatartani mindaddig, ameddig a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta. Részleges elállás esetén kizárólag az elállással érintett termék vételára kerül visszautalásra.
 1. Az elállási jog nem illeti meg azt, aki a vásárlás során a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
 1. Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez.
 1. A Vásárló az elállási jogát a Fogyasztói Szerződésekről szóló Kormányrendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen:
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

XI. Szavatosság, jótállás

 1. A Vásárló a termék hibája esetén a Szolgáltatóval szemben szavatossági és jótállási igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
Jótállás
 1. A Szolgáltatót a Jótállási Rendelet mellékletében felsorolt terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A Szolgáltató a jótállás időtartama alatt a felelősség alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 1. A jótállás időtartama 1 (egy) év, amely a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
 1. A Szolgáltató egyes termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást is vállalhat, amelynek időtartama a fenti kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet.
 1. A Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Vásárló általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli. A Vásárlónak mindenkor lehetősége van arra, hogy a termékekre vonatkozó jótállási feltételeket megtekintse, megismerje a Weboldalon.
 1. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Kellékszavatosság

 

 1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a szabályai szerint.
 1. A Vásárló a kellékszavatossági igény érvényesítése során:
  1. kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy
  2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 1. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, de az áttérés költségét a Vásárló viseli, kivéve, ha arra a Szolgáltató adott okot.
 1. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül bejelenteni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem tudja érvényesíteni.
 1. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap után a kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a Vásárlónak kell azt bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.
Termékszavatosság
 1. A termék hibája esetén a Vásárló termékszavatossági igényt érvényesíthet, ha a termék hibás, vagy nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 1. Termékszavatossági igényét a Vásárló a forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti, utána a jogosultságát elveszíti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.
 1. A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 1. A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 1. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a Vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

XII. Panaszkezelés

 1. A Vásárló a Szolgáltató termék forgalmazásával közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban és írásban is közölheti a Szolgáltatóval.
 1. A Vásárló reklamációjával, panaszával, információ igényével a Szolgáltató vevőszolgálatához fordulhat az alábbi módokon:
 • személyesen: a Szolgáltató vevőszolgálatán (1132 Budapest Váci út 40.);
 • írásban: a Szolgáltató postacímére eljuttatott postai küldeménnyel;
 • e-mailben: az info@karasna.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben.
 1. A panaszkezelés során a Szolgáltató az Fgytv. rendelkezéseinek megfelelően jár el. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal köteles megvizsgálni és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát a Vásárlónak átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles a Vásárlónak átadni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 30 (harminc) napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.
 1. A Vásárló panaszával az alábbi utakat is jogosult igénybe venni.

 XIII. Fogyasztóvédelmi hatóság

 1. A Vásárló jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.

A Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetőségei a következők:

Székhely: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: 06 1 450-2598

E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

 XIV. Békéltető testület

 1. A békéltető testület hatáskörébe tartozik:
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
 • a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita)

bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 1. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu   

Weboldal: www.bekeltet.hu

Fax: +36 (1) 488 21 86

Telefon: +36 (1) 488 21 31

XV. Bírósági eljárás

 1. A Felek a szerződéssel (beleértve jelen ÁSZF-et is) létrejött jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő egymás közti vitás kérdésekben elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánnak egyezségre jutni. A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Pp. rendelkezései szerint.

XVI. Hírlevél, marketing

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül különféle kedvezményeket nyújtson, illetve ezeket a kedvezményeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, illetve megszüntesse.
 1. A kiküldött hírlevél, vagy egyéb reklám célú levél minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját.
 1. A hírlevél, vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a Webáruház üzemeltetőjét a kiküldés letiltására, elektronikus vagy hagyományos postai úton egyaránt.

XVII. Vásárlói értékelések, statisztikák

 1. A Vásárló a megrendelésének leadásával engedélyt ad rá, hogy a Szolgáltató elektronikus vagy hagyományos postai úton, kizárólag statisztikai, illetve minőségbiztosítási célból megkeresse és a vásárlási élménnyel kapcsolatos kérdésekben véleményét kérje. Ezekre a kérdésekre a válaszadás kizárólag önkéntes alapon történik, a válaszadás megtagadása semmilyen negatív következménnyel nem jár a Vásárlóra nézve.

XVIII. Vegyes rendelkezések

 1. A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az esetleges elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 1. Amennyiben a Vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 1. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.
 1. A Vásárlónak tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. A Szolgáltató nem tehető felelőssé, amennyiben a Weboldal nem áll korlátlanul rendelkezésre.
 1. A Szolgáltató szabadon módosíthatja az ÁSZF-ét egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül. A Szolgáltató az ÁSZF módosításait a Weboldalon teszi közzé, az ÁSZF módosításai a már megkötött szerződéseket nem érintik.
 1. Jelen szerződésre Magyarország joga irányadó.
 1. A Weboldalon szereplő képek, információk szerzői jogi műnek minősülnek, így tilos engedély nélküli felhasználása, akár egyes részeinek átalakításával történő felhasználása!
 1. A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:
 • Shopify Inc.

  151 O’Connor Street
  Ottawa, ON K2P 2L8
  Canada

 1. A Szolgáltató nem vonható felelősségre azon weboldalak tartalmáért, amelyeket a Weboldalon található linkeken keresztül elérhetők és más küldő oldalakra vezetnek és a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel ezen weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, amely a Weboldalhoz való csatlakozás miatt a Vásárlónál következett be.
 1. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsoroltak esetek miatt bekövetkező esetleges károkért:
  • bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;
  • bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
  • bármely szoftver nem megfelelő működése;
  • bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
 1. A Szolgáltató nem felelős semmilyen vélt vagy valós jövedelem vagy haszon kieséséért, amely a Webáruházban történt vásárlás bármilyen okból történő meghiúsulása miatt következik be.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. A "Sütik Elfogadása" gombra kattintva elfogadja az összes süti használatát.

Kosár

×