Nyereményjáték nyertesek:

Shoeifanatic Barbara

Rákóczi Ádám

Rejtő Gábor

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A „Karasna „Nyári motoros fotó” Facebook promóciós játékra

Szervező: Hatabi Kft. (a továbbiakban Szervező)

Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 40.

Cégjegyzékszám: 01-09-677690

Adószám: 11807179-2-41

I. A Játékszabályzat hatálya

A jelen nyereményjáték szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a Szervező adta ki a 2022. évben megrendezésre kerülő „Nyári motoros fotó” Facebook promóciós játékra vonatkozóan (a továbbiakban: Játék).

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Játék független a Facebooktól, a Facebook nem támogatja, nem vesz részt benne.

Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékban, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni. Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

II. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban azok a 14. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik érvényes Facebook profillal rendelkeznek, valamint a Karasna Honda Facebook oldalán (https://www.facebook.com/KarasnaHonda) 2022. július. 16-án kikerülő bejegyzésben feltett kérdésre helyesen válaszolnak.

Az a személy, aki – a részvételi feltételek elfogadásának időpontjában - a 14. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult.

Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, ezen jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

  1. a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
  2. b) más Játékos vagy személy adataival (pl. Facebook profil) visszaél;
  3. c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

III. A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban

A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha a Játék időtartama alatt eleget tesz a Karasna Honda Facebook oldalára (https://www.facebook.com/KarasnaHonda) 2022. július 16-án kikerülő bejegyzésben szereplő leírásnak. A nyertest a Szervező a Játék lezárásával egy időben jeleníti meg a Karasna Honda Facebook oldalán.

A Játékosoknak lehetőségük van a hozzászólás eltávolítására, ilyenkor automatikusan visszavonják a Játékba való nevezésüket. A sorsoláson kizárólag azok a Játékosok vehetnek részt, akik a Játék lezárása után történő sorsolás időpontjában érvényes hozzászólással rendelkeznek. A hozzászólás eltávolításából adódó valamennyi következményt a Játékosok maguk viselik.

A Játékosoknak lehetőségük van a hozzászólás módosítására. A sorsoláson kizárólag abban az esetben vehetnek részt, amennyiben a hozzászólásuk legutolsó módosított verziója a helyes választ tartalmazza a bejegyzésben felvetett kérésre.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

Minden Játékos csak egyszer jogosult nyerni a Játékban és csak egyszer jogosult a Játékban hozzászólást írni. Egy Játékostól érkező több hozzászólás esetén a legkésőbbi időpontban megvalósuló hozzászólást veszi figyelembe a Szervező.

IV. A Játék időtartama

A Játék kezdő időpontja: 2022. július 16. amely a Játékban részt vevő bejegyzés kikerülésének időpontja.

A Játék záró időpontja: 2022. augusztus 12. 23:59 óra.

A Játékosok a megjelölt Játék kezdő és záró időpontja között tudnak a Játékban részt venni.

V. A Játékban részt vevő bejegyzés

2022. július 16. dátummal a https://www.facebook.com/KarasnaHonda Facebook oldalra a következő bejegyzés kerül ki:

„A játék poszt szövege.

📣 Nyári motoros játék! 📣

Keressük a nyár legkreatívabb motoros fotóját! Ha lapul egy igazán különleges fénykép rólad és a motorodról az okostelefonodban, akkor most 10.000 Ft értékű Karasnás utalványt nyerhetsz vele!

Várjuk a képekett a poszt alá kommentbe vagy küldd el nekünk a marketing@karasna.hu e-mail címre!

Játékszabályzat itt találod: (link a feltöltött játékszabályra)”

VI. Nyeremények

A Játék során összesen 3 db Karasna utalvány kerül kisorsolásra, melyek ára egyenként bruttó 10.000 Ft és 1 éven belül levásárolható a Karasna motoros boltban (1132 Budapest, Váci út 40.) bármely ruházati, kiegészítő termékre vagy szerviz szolgáltatásra. Új és használt motorok vásárlása esetén az utalvány nem érvényesíthető.

VII. Sorsolás

A Nyeremények kisorsolására 2022. augusztus 15-én 16:00 órakor kerül sor a Szervező székhelyén

A Nyeremények kisorsolására a 3 tagból álló sorsolási bizottság előtt kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül. A Sorsolás nem nyilvános.

VIII. Nyertesek, pótnyertesek és értesítésük, a nyeremények átadása

A Nyertesek listáját a Szervező a https://www.facebook.com/KarasnaHonda oldalon teszi közzé. A Játékosok a Játékban történő regisztrációval egy időben elfogadják, hogy a Facebook profiljukon megadott nevüket a Szervező eredményhirdetéskor közzé tegye. A Nyeremény átvételéhez a Nyertesnek fel kell vennie a kapcsolatot a Szervező az eredményhirdetéskor megadott elérhetőségek egyikén. Amennyiben a Nyertes az 5 munkanapon belül történő kapcsolatfelvételt elmulasztja, automatikusan lemond a Nyereményéről. Ilyenkor pótnyertes hirdetésére kerül sor.

A Sorsoláson 5 db pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertesek a kisorsolás sorrendjében lépnek a nyertesek helyébe, amennyiben a nyertes Játékos a Játékra történő regisztrációt követően, de még a Sorsolás időpontja előtt eltávolítja a hozzászólást, nem jelentkezik a Nyereményért a Szervezőnél, a Nyereményről lemond, vagy a Játékból kizárásra kerül. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

A Nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a Nyertes számára a kapcsolatfelvétel során megadott címre. A Szervező nem vállal felelősséget a Nyertes által megadott hibás címből eredő károkért. A Nyeremény utáni esetleges adókötelezettségek teljesítése a Szervezőt terheli. A postai kézbesítés költsége a Szervezőt terheli.

IX. Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékra való regisztráció és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban:

a) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén nevét, illetve a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékon való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a sorsolás folyamán és kizárólag az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) betartásával;

b) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott módon közzé tegye;

c) tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játékosok adatait a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a fent eltüntetett elérhetőségeke. Ezen kívül, a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a kezelés céljának megszűnését követően megsemmisíti.

X. Egyéb rendelkezések

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót, a nyeremények postai kézbesítésének költségét és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek azonban a Játékost terhelik.

A Szervező a jelen Játékszabályzat egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala vagy Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhetőek el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. A "Sütik Elfogadása" gombra kattintva elfogadja az összes süti használatát.

Kosár

×